Vedtægter for Ribe Jagtforening

1.0 Navn og hjemsted
1.1 Foreningens navn er Ribe Jagtforening. ( R J ).
1.2 Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune.
2.0 Forhold til Danmarks Jægerforbund.
2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund, hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter.
2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
3.0 Formål og opgaver.
3.1 Foreningens opgaver er at samle jægere inden for foreningens område og fremme disse interesser i tilslutning til DJ`s formål.
4.0 Optagelse.
4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver uberygtet person.
5.0 Ophør.
5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst en måneds skriftlig varsel til udgangen af december måned.
5.2 Foreningen kan slette et medlem som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.
5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ`s vedtægter pgf. 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig Gyldighed godkendes af DJ`s hovedbestyrelse.
5.4 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
6.0 Kontingent og hæftelse.
6.1 Medlemmer betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingent-reduktion for familie-, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt at træffe nærmere bestemmelser om forfaldstid m.v.
6.3 Bestyrelsen kan, såfremt der ikke findes en regnskabskyndig blandt de valgte, ansætte en kasserer.
6.4 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
7.0 Ordinær generalforsamling.
7.1 Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar måned. Forslag der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i DJ`s medlemsblad og Ribe Jægeren eller ved dagspressen til medlemmerne med mindst 2 ugers varsel.
7.4 Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. (-med angivelse af, hvem der er på valg, og hvem der kan vælges).
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 2 revisorsuppleanter.
8. Eventuelt.
8.0 Ekstraordinær generalforsamling.
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager, der ønskes behandlet. Efter at skriftlig begæring er fremsat overfor bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i dagspressen til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.
9.0 Afstemninger.
9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2 Hvert medlem har én stemme.
9.3 Afstemninger sker skriftlig hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
9.5 Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed, med mindre andet fremgår i disse vedtægter.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
10.0 Bestyrelse.
10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
10.3 Valgperioden er 2 år. Genvalg kan finde sted.
10.4 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær.
10.5 Bestyrelsen afholder møder efter behov, når formanden eller 2 af 7 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
10.7 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. 10.8 Beslutninger vedtages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens – stemme afgørende.
11.0 Tegningsret.
11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i foreningen eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren og formanden.
11.3 Ribe Jagtforening kan give våbenpåtegning til et medlem, som ikke har jagttegn, såfremt den pågældende person kan opnå et sådan ved politiet og Ribe Jagtforening forpligter sig til at oplyse politiet om et evt. mislighold af tilladelsen og en evt. udmeldelse af foreningen.
12.0 Formue og regnskabsår.
12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.
13.0 Revision.
13.1 De 2 revisorer, der skal vælges af og blandt medlemmerne, jfr. Punkt 7, revidere regnskabet og påtegne dette. Revisorerne har endvidere til opgave at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinier.
13.2 Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til revisor.
14.0 Sammenslutning.
14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiviteter og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.
15.0 Opløsning.
15.1 Generalforsamlingen kan med mindst ¾ af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
15.2. Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af DJ i indtil fem år. Stiftes en ny lokalforening under DJ i foreningens område indenfor femårsperioden, overføres den forvaltede formue til den nye lokalforening. I modsat fald tilfalder formuen efter femårsperiodens udløb DJ, som i samarbejde med Ribe Idrætsforbund, skal anvende den til naturbevarende formål. Ikrafttræden.
16.0 Disse vedtægter, der er vedtaget på generalforsamlingen den 30. januar 1997, træder i kraft, når de er godkendt af DJ. Tilføjelse, vedtaget på generalforsamlingen den 29. januar 2009 § 11.3.

 

Logo.png


© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes